Právní komise ČGF – situace od 1. 03. 2021

1042

Právní komise ČGF opět vypracovala informaci ke změnám vyhlášených vládou ČR k 1.3.2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí několika  krizových opatření. (celá informace zde)

Dopady do golfového prostředí:

 1. Turnaje – zakázány.
 2. Individuální hra – je zásadně omezena tím, že na konkrétní hřiště se mohou ke hře dostavit pouze hráči, kteří mají bydliště či pobyt v obci, kde se nachází hřiště (např. celé území hlavního města Prahy).
 3. Počet osob ve flajtu – velikost skupinky je omezena na maximálně 2 osoby čili flajty mohou být maximálně dvoučlenné – výjimkou jsou členové domácnosti.
 4. Cestování za sportem a pobytem v přírodě – lze, ale pouze v rámci obce, přičemž platí podmínka společné přítomnosti pouze členů domácnosti – tuto podmínku však vykládáme jako omezení počtu osob „během cesty“.
 5. Driving range – platí omezení skupinek 2 osob, rozestupy skupinek min. 2 metry.
 6. Trénování – platí omezení skupinek 2 osob (např. trenér + 1 osoba).
 7. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné (čl. I. odst. 3 písm. x) MO MZČR).
 8. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno.
 9. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť, za takovou „vnitřní prostoru“ však nelze považovat samostatné WC na drivingu či obdobné „zařízení“ na hřišti. V rámci aktuální Matice opatření PES – „Sportovní aktivity“ je používání WC při nastavení režimových opatření povoleno.
 10.  Šatny, sprchy – zakázáno.
 11. Indoory – zakázáno.
 12. Hotel – omezeno na služební cesty, resp. podle uvedených výjimek, pozor na povinnost ubytovatele vyžádat si a po celou dobu uchovávat prokázání oprávněnosti účelu pobytu.
 13. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.
 14. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v provozovnách jsou zakázány. K otázce inkasování plateb za fee je tedy třeba přistupovat tak, že jde o zakázanou činnost (obzvláště, kdyby inkaso probíhalo ve vnitřních prostorách sportoviště). V případě dálkového odbavení spojeného s platbou fee by při extenzivním výkladu ze strany kontrolních orgánů mohly nastat nejasnosti, v případě prodeje fee přímo na místě je tedy pravděpodobnost problémů vyšší, naopak při odbavení neplatícího sportovce – typicky člena klubu – je vše v pořádku.
 15. Spolková činnost – bylo přijato speciální ustanovení (čl. X. KO č. 216), které umožňuje konání voleb a zasedání orgánu spolku s tím, že jsou přesně stanoveny podmínky (roušky,
  rozestupy, antigenní testy a max. 50 osob). Volby a zasedání nad 50 osob u spolků není možné, neboť nejde o zákonem uloženou povinnost.
 16. Chalupa – zde pozor na změnu oproti opatřením z jara 2020, neboť možnost odjezdu „na chalupu“ je limitována tím, aby pobyt na chalupě započal před účinností krizového opatření, takže od pondělka 1. 3. 2021 již nelze překročit hranice okresu. Stejně tak ale platí, že ten, kdo se „na chalupě“ zdrží do 1. 3. 2021, bude jeho chalupa považována za „místo jeho pobytu“ a nebude mu umožněno opustit tento okres!
 17. Golf v zahraničí – je výslovně povoleno vycestovat z České republiky (čl. II. odst. 11 KO č. 216), účel cesty není nikterak omezován, takže kdokoliv z kteréhokoliv místa v České republice se může přesouvat, např. na letiště za účelem vycestování. Je povinností každého, kdo cestuje mimo území ČR, se podle čl. IV. odst. 2 KO č. 216 prokázat kromě písemného dokladu nebo čestného prohlášení ještě dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky (např. letenka, nebo pobytový voucher do cílové destinace).

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF

 

 

 

 

.